Regulamin

WSTĘP

1. Regulamin skierowany jest do użytkowników sklepu i określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta pracowni, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w pracowni, składania zamówień oraz zasady zawierania umów sprzedaży ubrań zwanych dalej „produktami”.

2. Każdy użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie w link „Regulamin”.

3. Informacje o produktach w pracowni m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

4. Produkty są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach każdego produktu, jego cenie, miejscu produkcji, materiale, z którego jest wykonany itp.

5. Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z możliwości zamówienia produktu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

2. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Pracownia www.dudopracownia.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji pracownia podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

3. Pracownia podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

4. Klient, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:

a)  Korzystania z treści zamieszczonych na stronach pracowni do użytku własnego.

b)  Korzystania z pracowni w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

c)  Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach pracowni niezamówionej informacji handlowej;

d)  Korzystania z pracowni w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla administratora pracowni;

e) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

  1. Pracownia internetowa dudo pracownia Dorota Durmała z siedzibą w Nowym Sączu, umożliwia
  2. NIP: 734 159 80 83, REGON: 492 73 45 77 składanie zamówień drogą online w następujący sposób:

a)  na stronie internetowej pracowni, znajdującego się pod adresem: www.dudopracownia.pl korzystając z procedury składania zamówienia

b)  pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych elementów na adres e-mail: dorotadurmala@onet.eu

2. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie pracowni (tzw. zakupy bez rejestracji).

3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury.

4. Pracownia przyjmuje zamówienia składane online przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów w Pracowni, a następnie kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zamów” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny oraz kosztów dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z punktem powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną w celu zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem.

8. W momencie złożenia zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Wskazana wyżej stanowi potwierdzenie otrzymania przez pracownie oferty zakupu Klienta.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

10. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia o którym mowa powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem.

11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:

– dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę produktu

– transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych

– płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy zamówionych produktów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów”.

2. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1-2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży.

3. Zamówienia są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Poczta Polska, firmą Inpost.

4. Koszty przesyłki zakupionych produktów ponosi Klient. Koszty wysyłki wynoszą: 15 złotych (na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Informacja o cenie zakupu produktu podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia.

3. Klient płaci cenę za zamówione produkty wraz z kosztami dostawy:

  1. przelewem bankowym, przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek sklepu spowoduje anulację zamówienia. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności.
  2. Szybkie płatności Shoplo: 
  3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

-Visa

-Visa Electron

-MasterCard

-MasterCard Electronic

-Maestro

 4. Przelew zwrotny za pośrednictwem szybkich płatności odbywa się na to samo konto.

5. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, zmiany cen produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

REKLAMACJE

1. Produkty oferowane w pracowni są fabrycznie nowe i oryginalne. Pracownia odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych produktów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Pracownia podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania systemu zamówień, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3. Każdy produkt kupiona w pracowni może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie produktu wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu, listem poleconym lub inną formą przesyłki, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany produkt.

5. Jeżeli produkt ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

a)  złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny produktu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt na wolny od wad albo wadę usunie, albo

b)  żądanie wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia produktu podczas transportu, Klient winien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio zgłosić reklamację na poczcie.

8. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:

a)  Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

– możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

– wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;

– zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów.

Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów.

b)  powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

c)  Klient jest uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.

d)  Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę.  Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.

e) Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: dorotadurmala@onet.eu

9. Produkty, które na wyraźne życzenie klienta zostały zmodyfikowane nie podlegają zwrotowi. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego na adres dorotadurmala@onet.eu

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Klient odsyła produkty, co do których następuje odstąpienie od umowy na adres pocztowy Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanych produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNA

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) Umożliwianie zawieranie online umów sprzedaży produktów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,

c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej produktów

2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży produktów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a) Dostęp do sieci Internet,

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Sklepu. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

5. Sklep informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

KARTY PODARUNKOWE

1.Karty podarunkowe są formą np. prezentu dla Ciebie lub twoich bliskich.

Każda karta podarunkowa ma unikalny, jednorazowy kod do wykorzystania w sklepie www.dudopracownia.pl

Karty podarunkowe nie podlegają zwrotom ani wyminie na gotówkę.

Produkty zakupione na kartę podarunkową nie podlegają zwrotom. Zakupiony produkt możesz wymienić na produkt o tej samej wartości lub droższy za dopłatą.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup produktów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.

Leksykon pracowni

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów